Du är en människa som alltid håller ordning och reda kring dig. Disken diskas innan den ens nuddar diskbänken efter middagen. Du håller kollen på jobbet genom att göra listor på allt som ska göras. Barnens aktiviteter, dina tvättider, era middagar med vänner och renoveringen av badrummet — allt är schemalagt in i minsta detalj. Man kan med fog kalla dig för kontrollfreak, och det är du stolt över. Vad är det för fel på att ha koll på saker och ting?

Ingenting, så klart. Det är nog många som önskar att de hade den förmågan. Men ingenting gott som…

Kalle Dixelius

English is not my mother tongue. Please accept my apologies for all grammatical errors.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store